Principy sociálního podniku

Společensky prospěšný cíl

 • spolek zaměstnává a sociálně začleňuje osoby znevýhodněné na trhu práce.

Sociální princip

 • zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin – podíl osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva tvoří více než 30 % zaměstnanců. Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby.
 • účast zaměstnanců a členů spolku na směřování podniku – zaměstnanci a členové spolku jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.
 • zaměstnanci a členové spolku jsou zapojení do rozhodovacích procesů o směrování podniku.

Ekonomický princip

 • Případný zisk z hospodaření sociálního podniku je používán přednostně pro rozvoj
 • sociálního podniku nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů – případný zisk (min. 51 %) je reinvestován do rozvoje sociálního podniku a do naplňování deklarovaných společensky prospěšných cílů. Informace o využití případného zisku je veřejně dostupná.
 • Na celkových výnosech sociálního podniku se budou podílet tržby z prodeje výrobků a služeb (min. 30 %).

Ekologický princip

 • projevuje se v zohledňováním environmentálních aspektů výroby i spotřeby – sociální podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné. Zároveň je aplikuje v praxi.

Místní prospěch

 • Sociální podnik přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a místní poptávky – podnik se orientuje na lokální potřeby.
 • Přednostní využívání místních zdrojů – podnik přednostně využívá místní zdroje a zaměstnává místní obyvatele, nakupuje od místních dodavatelů (je-li to pro podnik ekonomické a smysluplné).

Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 • Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry (úřady, podnikateli, dodavateli apod.)